YEAR WARRANTY

Time of Warranty

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลารับประกันของบริษัทจะครอบคลุมทั้งการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และการรับประกันเพิ่มเติมใน 4 เรื่องหลัก ต่อจากนั้นจนครบ 30 ปีทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม

 วิธีนับระยะเวลาการรับประกัน

      สำหรับบ้านจะเริ่มนับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แต่ละหลังเนื่องจากสร้างเสร็จไม่พร้อมกัน 

      สำหรับคอนโดมิเนียมจะเริ่มนับหลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเนื่องจากสร้างเสร็จพร้อมกันทั้งอาคาร

 

Residential unit inspections and maintenance

การบริการตรวจสุขภาพและบํารุงรักษาอาคาร

 เมื่อการรับประกันเริ่มขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบริการงานบํารุงรักษา (Preventive maintenance) เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้ดีตาม ขอบเขตของบริษัทรับประกันโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

กําหนดการตรวจสุขภาพ

จะมีขึ้นตามที่ระบุในคู่มือการรับประกันนี้ ซึ่งจัดทําโดยฝ่าย Premium Care ที่รับผิดชอบในการให้บริการซ่อมบํารุง ทั้งนี้ปีแรกจะทําการตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง ปีต่อไป 1 ครั้งต่อปี

การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน 

กรณีที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดมิเนียมไม่อนุญาตให้เราเข้าตรวจสุขภาwประจําปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับ ประกันส่วนควบที่เสียหายจาก 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 
ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร l การรั่วซึมของหลังคา l การรั่วซึมของท่อน้ำ l การใช้งานประตูหน้าต่าง

การรับประกันยังคงอยู่แม้ไม่ได้ตรวจสุขภาwแต่จะยกยอดไปรวมกับการตรวจสุขภาพครั้งต่อไป

กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตรวจสุขภาพต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการรับประกันทั้งหมด

การต่อเติมจะทําให้หมดประกันเฉพาะส่วนที่ต่อเนื่องจากการต่อเติม โดยการต่อเติมเจ้าของอาคาร/ห้องชุดจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ รวมทั้งขออนุญาตและปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคล มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณายกเลิก การรับประกันทั้งหมด

 

Case of outside the warranty

กรณีที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

เกิดการต่อเติมอาคารภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ การใช้งานที่ผิดไปจากปกติวิสัย หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่มิได้ดําเนินการ โคยช่างของบริษัทฯ

1. เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุหรือภัยสงคราม

2. เกิดการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ท่านดําเนินการเอง

3. กรณีย์โอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือไม่ได้เห้าพักอาศัยเกินกว่า 6 เดือน

4. สวน การแต่งสวน องค์ประกอบของสวน ต้นไม้

5. หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า บัลลาส สตาทเตอร์

6. การเกิดสนิมของวัสดุต่างๆ ที่เป็นเหล็ก หรือมีส่วนผสมของเหล็ก

7. เหตุเกิดจากการใช้งานผิดปรกติวิสัย และ/หรือผิดประเภท

8. การแก้ไขหรือซ่อมแซม หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรืออุปกรณ์ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ ที่จะใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือใกล้เคียง กับวัสดุอุปกรณ์เดิม

 

*โปรเจคที่เข้าร่วมโครงการ : แมกโนเลียส์ เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย แมกโนเลียส์ เซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย คอนโดมิเนียม | วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท | วิสซ์ดอม คอนเนค วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว

 YEAR WARRANTY

Time of Warranty  

For all projects, covered by the standard warranty under consumer protection law, provides an additional warranty on the 4 core items for a total of 30 years. 

Start of the warranty period:

  For detached houses, warranty starts on the day of successful transfer of ownership for each house. 

      •  For  condominiums, warranty starts on the day that the juristic person has been established.

 

Residential unit inspections and maintenance

 As the warranty starts, the company will prepare a preventive maintenance service for the building to keep it in good working order according to the scope of the warranty with the following details:

• Scheduled residential unit inspections

Inspections will be performed as specified in the warranty manual. Premium Care will be responsible for carrying out inspections and providing maintenance services. Residential inspections will be performed twice in the first year and once in following years.

• The company reserves the right to change the terms of the warranty in the following cases:

If permission to perform the residential unit inspection is denied, the Company reserves the right to deny warranty for damages caused to components through defects in 4 core items

STRUCTURAL COMPONENTS l ROOFS l PIPES l DOORS & WINDOWS.

The rest of the warranty remains in place and any repairs to other items shall be performed during the next inspection period.

If permission to perform the inspection is denied for 2 consecutive years, the company reserves the right to void the entire warranty, including for the 4 core items.

Any expansion to the unit/house will void the warranty on that part of the unit/house. Owners must inform the Company and request authorization for any expansion and must also comply with the regulations of the juristic person. The Company reserves the right to void all warranties if these procedures are not followed.

Each accessory and material will have its own manufacturer’s and/or distributor’s warranty. Details of these warranties, how to obtain service, and their clauses and durations are in the documentation (for the owner's safekeeping).

 

Cases outside the scope of the warranty

1. Units/houses that have been altered after transfer of ownership, used beyond accepted norms, or repaired by other companies.

2. Units/houses damaged by natural disasters, accidents, or wars.

3. Units/houses damaged by equipment installed by the owner.

4. Units/houses transferred into the ownership of another person or left uninhabited for more than six months.

5. All elements of the garden, plants, and trees.

6. All light bulbs and related electrical components such as ballasts and neon starters.

7. Corrosion of steel and steel-based materials.

8. Damage from atypical use and/or use beyond norms.

9. Maintenance or repair: the company reserves the right to use materials and equipment equivalent or similar to the originals.


**In partnership with: Magnolias Southern California House Magnolias Southern California Condominium Whizdom Essence Sukhumvit | Whizdom Connect  Whizdom Station Ratchada-Thapra Whizdom Avenue Ratchada Ladprao